Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Vaslábas Kft.,

8360 Keszthely Ruszek J. u. 73.

Cégjegyzékszám: 20 09 069327 (Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság)

Adószám: 14677751-1-20

Tel.: +3630 9462 357

email: fazekashaz@gmail.com

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Vaslábas Kft.

2020. december 21.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS…………………………………………………………………………………………………………….

I. FEJEZET:AZADATKEZELŐMEGNEVEZÉSE……………………………………………………….…

II. FEJEZET: AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE……………………………………………

1. Társaságunk tárhely szolgáltatója ……………………………………………………………………………………… 2. Társaságunk kézbesítési szolgáltatója………………………………………………………………………………… 3. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója………………………………………………………………………………… III. FEJEZET: SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK………………………..…

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása …………………………………

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai. IV. FEJEZET: HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK ……………………………

1. Adatkezelés a http://www.bogrek.hu weboldalon történő regisztráció, vásárlói fiókba történő bejelentkezés és a webshopban történő vásárlás során ………………………………………………………….…

2. Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan ………………………………………………………

3. Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán……………………………………………………………………….…

4. Adatkezelés a Társaság weboldalán található, harmadik fél által elhelyezett sütikhez, analitikához kapcsolódóan………………………………………………………………………………………………..…

V. FEJEZET: JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK……………….…

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából ………………………………………. VI. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL………………………………..…

1. A hozzáféréshez való jog…………………………………………………………………………………………………

2. A helyesbítéshez való jog …………………………………………………………………………………………….…

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)………………………………………………………..…

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog ………………………………………………………………………..…

5. Az adathordozhatósághoz való jog ……………………………………………………………………………….…

6. A tiltakozáshoz való jog…………………………………………………………………………………………………

7. A hozzájárulás visszavonásához való jog ………………………………………………………………………… VII. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL………

1. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás …………………………………………………………

2. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések …… VIII. FEJEZET: JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ………………………………………….…

1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog………………………………………………….…

2. A bírósági jogorvoslathoz való jog………………………………………………………………………………..…

IX. FEJEZET: AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE……………………………

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét. A jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek tesz társaságunk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát meg kell küldeni. A társaság fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy a társaság a módosított Tájékoztatót annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal a weboldalán (http://www.bogrek.hu) közzéteszi.

Mely adatok minősülnek személyes adatnak? Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Mit jelent az adatkezelés fogalma? Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE •

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

A cég elnevezése: Vaslábas Kereskedelmi Kft.

A cég rövidített elnevezése: Vaslábas Kft.

Székhely: 8360 Keszthely Ruszek J. u. 73.

Adószám: 14677751-1-12

Cégjegyzékszám: 20-09-069327

Bejegyezve: 2009.02.27. Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság által

Elérhetőség:fazekashaz@gmail.com

Telefon:+36 30 9462357

Kapcsolattartó: Nagy Szabolcs

II. FEJEZET

AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Vaslábas Kft. nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Vaslábas Kft. ennek megfelelően tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

1. A webáruház üzemeltetője: Bognár és Társa Bt

Cím: . 1063 Budapest, Kmety György u. 2.

Cégjegyzékszám: 19-06-505183

Adószám: 20560245-1-42

A Bognár és Társa Bt a Vaslábas Kft. saját weboldalának (http://www.bogrek.hu) tárhely szolgáltatója. A Bognár és Társa Bt feladata a weboldal adatainak tárolása és biztonsági háttérmentése. A Bognár és Társa Bt. a feladata ellátása során az Ön következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, jelszó, számlázási cím, szállítási cím.

2. Artúr 95 Bt

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Újhegyi út 2

Adószáma: 27678989-2-20

Telefonszáma: +36 30 225 0187

E-mail címe: ertekesites@artur95.hu

A csomagok szállítását, a kapcsolattartást és a számlázást az Artúr ’95 Kft végzi, míg a felvett csomagok fuvarozása a GLS General Logistics Systems rendszerében történik Az Artúr ’95 Kft. a Vaslábas Kft.-vel kötött szerződés alapján közreműködik a Vaslábas Kft. webshopjában megrendelt áru, termék kiszállításában. Az Artúr ’95 Kft. a feladata ellátása során az Ön következő adatait kezeli: a vevő nevét, szállítási címét, telefonszámát. Az adatkezelés a küldemény feladását követő 1 (egy) évig kezeli az adatfeldolgozó, ezt követően haladéktalanul törli.

3. Szám Váltó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: Hévíz Hunyadi u.7. .

Cég-nyilvántartási szám: 20-09-071877

Adószám: 23476747-1-20

A Vaslábas Kft. adó és számviteli kötelezettségeinek a teljesítéséhez külső szolgáltatóként az Szám Váltó Kft.-t veszi igénybe, aki kezeli a Vaslábas Kft.-val szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. Az Szám Váltó Kft. az alábbi adatokat kezeli: név, e-mail cím, számlázási cím.

III. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása Az adatkezelés célja: az Ön és a Vaslábas Kft. között létrejött szerződés teljesítése céljából – mely kiterjed a szerződés megkötésére, teljesítésére és megszüntetésére is – kezeli a Társaságunk az Önnek mint vevőként vagy szállítóként szerződő természetes személynek a személyes adatait. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket a Vaslábas Kft. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pont]. A szerződés teljesítése jogalap csak akkor használható jogszerűen, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik érintett – szerződő – fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön mint érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt adatok köre: az Ön mint természetes személy neve, lakcíme, székhelye, számlázási címe, postai elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, vevőszáma (ügyfélszám, rendelésszám).

A személyes adatok címzettjei: a Vaslábas Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. Az adatkezelés időtartama: a Vaslábas Kft. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig őrzi meg az esetleges jogi igényei előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja].

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai Az adatkezelés célja: a Vaslábas Kft. jogi személy partnerével – legyen az betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesület, alapítvány, vagy egyéb jogi személy – kötött szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából szükséges kezelnünk a törvényes képviselők (pl. ügyvezetők, igazgatósági tag, stb.) vagy kapcsolattartóinak adatait. Ezen adatkezelés keretében az Ön mint képviselő vagy kapcsolattartó által megadott elérhetőségeket Vaslábas Kft. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

A kezelt adatok köre: a törvényes képviselő vagy kapcsolattartó mint természetes személyek neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége A személyes adatok címzettjei: a Vaslábas Kft. ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama: a Vaslábas Kft. a kezelt adatokat az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 (öt) évig kezeli.

IV. FEJEZET

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés a http://www.bogrek.hu weboldalon történő regisztráció, vásárlói fiókba történő bejelentkezés és a webshopban történő vásárlás során Az adatkezelés célja: a Vaslábas Kft. weboldalán (http://www.bogrek.hu) regisztráló természetes személyek, valamint jogi személyek törvényes képviselőinek / kapcsolattartóinak személyes adatait kezeljük annak érdekében, hogy a regisztrációval lehetőségük legyen a vásárlói fiókba történő bejelentkezéssel megtekinteni a webshopban a forgalmazott termékeket, és lehetőségük legyen azokat online megrendelni. Vaslábas Kft. kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani a regisztráció során megadott adatok tárolásával, így Önnek az adatait újabb vásárlás alkalmával nem kell ismételten megadnia. A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. Felhívjuk kedves partnereink, vásárlóink szíves figyelmét arra, hogy a webshopban történő termékrendelést megelőzően kérjük tekintsék át a Vaslábas Kft. általános szerződési feltételeit (ÁSZF), amely dokumentum – akárcsak jelen Tájékoztató – mindenkor elérhető Társaságunk weboldalán (http://www.bogrek.hu).

Az adatkezelés jogalapja: a weboldalra történő regisztráció az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], azonban termékrendelés és szerződéskötés esetén a III.1. illetve III.2. pontokban meghatározott jogalapok alapján kezeljük az adatait [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) és f) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez. A kezelt adatok köre: a regisztrációhoz szükséges az Ön vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, jelszava, számlázási neve, lakcíme, szállítási címe.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat. Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát a Vaslábas Kft. haladéktalanul törli, kivéve, ha már létrejött a szerződés Ön és a Vaslábas Kft. között (lásd ehhez a III.1. és III.2. pontban meghatározott jogalapokat).

2. Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan Az adatkezelés célja: amennyiben Ön mint természetes személy a Vaslábas Kft. weboldalán (http://www.bogrek.hu) szakmai hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges elérhetőségét Vaslábas Kft. az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése]. Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét a Vaslábas Kft. mindvégig biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Vaslábas Kft. haladéktalanul törli és az Ön részére a jövőben szakmai hírlevelet nem küld. A kezelt adatok köre: az Ön neve és e-mail címe. Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük az adatokat.

3. Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán A Vaslábas Kft. a termékei, szolgáltatásai, akciói megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Vaslábas Kft. a Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadóak. A Vaslábas Kft. nem felel a Facebook felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, továbbá a Vaslábas Kft. nem felel a Facebook működéséből adódó hibákért, üzemzavarért.

4. Adatkezelés a Társaság weboldalán található, harmadik fél által elhelyezett sütikhez, analitikához kapcsolódóan Az adatkezelés célja: a Vaslábas Kft weboldalán (http://www.bogrek.hu) harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics, Facebook Pixel) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. A süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldalt látogatóiról. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Weboldalunk ideiglenesen tárolt cookie elhelyezését kísérli meg a látogató gépén. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Vaslábas Kft. -nek mint a http://www.bogrek.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztikát készítésével segítik Vaslábas Kft.-t a tevékenysége optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg Vaslábas Kft. a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat. A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a http://www.bogrek.hu weboldal forráskódjában történő elhelyezésével Vaslábas Kft. nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulást igénylő cookie-k esetében egy rövid, a lényegi információkat közlő tájékoztatás a weboldal aznapi első látogatásához kapcsolódik az adott böngészőben. Ezen tájékoztatás keretében lehetőség van egy linken keresztül a teljes körű tájékoztatás elérésére. A kezelt adatok köre: az Ön IP címe, tartózkodási helye, a http://www.bogrek.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága. Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

V. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából Az adatkezelés célja: a Vaslábas Kft. a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. Ezen törvények különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A kezelt adatok köre: adószám, név, cím, adózási státusz, név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. A személyes adatok címzettjei: a társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok megőrzésének időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 (nyolc) év.

VI. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

Önnek joga van kérelmezni a Vaslábas Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is. Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

1. A hozzáféréshez való jog Ön jogosult arra, hogy Vaslábas Kft.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a személyes adatainak kezelése folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatainak kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;

o az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Vaslábas Kft. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Vaslábas Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Vaslábas Kft. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

b) Vaslábas Kft. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

c) Vaslábas Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

2. A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (I) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(II.) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(III.) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

I) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek- e az érintett jogos indokaival szemben.

(II) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. (III.) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Vaslábas Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6. A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a Vaslábas Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Vaslábas Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Vaslábas Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. A hozzájárulás visszavonásához való jog Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató IV. Fejezetében megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Vaslábas Kft. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön hozzájárulását később visszavonja.

VII. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL

1. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás A Vaslábas Kft. mint adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (többszintű jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

a jogosulatlan hozzáférés,

a megváltoztatás,

a továbbítás,

a nyilvánosságra hozatal,

a törlés vagy megsemmisítés,

a véletlen megsemmisülés és sérülés,

az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

a számítástechnikai csalás,

a kémkedés,

a számítógépvírusok,

a spam-ek,

a hack-ek

és egyéb támadások ellen.

2. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Vaslábas Kft. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Vaslábas Kft. minden szükséges intézkedést megtesz. Vaslábas Kft. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben Vaslábas Kft. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

VIII. FEJEZET

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefonszáma: +36 1 391 1400 Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Vaslábas Kft.- nek mint adatkezelőnek.

2. A bírósági jogorvoslathoz való jog Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

IX. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a Vaslábas Kft. részére bejelenteni:

– személyesen vagy postai úton a Vaslábas Kft. székhelyén: 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 73

– elektronikus úton: fazekashaz@gmail.com

Vaslábas Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Vaslábas Kft. az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt. Vaslábas Kft. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti. Amennyiben Vaslábas Kft. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Vaslábas Kft. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Vaslábas Kft. mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Vaslábas Kft.-t terheli. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák. További felmerülő kérdések esetén kollégáink állnak szíves rendelkezésére az fazekashaz@gmail.com e-mail címen.

Keszthely, Vaslábas Kft., 2020. 12. 21.

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése .pdf